دبیر خانه مجلس خبرگان؛ روزی ۲۰ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان