هزینه دستشویی مرقد؛ معادل بیش از یک قرن حقوق یک بازنشسته