حکمرانان جمهوری اسلامی و حمایت از گروههای بنیادگرای اسلامی در خاورمیانه