پول برای طلبه های خارجی هست برای کارگران هفت تپه نیست!