هر روز بدهکار تر از دیروز

هر روز بدهکار تر از دیروز

گسترش روز افزون اعتیاد

پول برای طلبه های خارجی هست برای کارگران هفت تپه نیست!

صدها میلیارد تومان گم شده

اختلاس در نهاد فرهنگی