با پرویز دستمالچی: نقض حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی

 

 

گفتگوهایی با پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی درباره مکانیسم موسوم به «انتخابات» و کارکرد نهادهای انتخابی توسط مردم در جمهوری اسلامی این قسمت: نقض حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی